สพป.สพ. เขต 2
Suphanburi 2 E-SERVICE E-LAW E-Manual E-office CONTACT เข้าสู่ระบบ

Suphanburi 2 Login Form
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหารการศึกษา
 • อำนาจหน้าที่
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2564
 • แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร ปี 2564
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2563
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563
 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2563
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี2563
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปี2563
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6เดือน
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนปี2564
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี2562
 • รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรอบ6เดือน
 • การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี2564
 • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
 • หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การบริหารอัตรากำลัง
 • หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 • คู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
 • คู่มือการเบิกค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร
 • คู่มือขอใช้รถยนต์ราชการ
 • คู่มือการขอซื้อแบบพิมพ์
 • คู่มือการขอแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา
 • คู่มือการขอสำเนาทะเบียนประวัติ
 • คู่มือการขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • คู่มือการขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ
 • คู่มือการขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 • คู่มือการขออนุญาตไปเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 • พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 • กิจกรรม สพป.สพ.2

  Search


  กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.สพ.2

  Search


  Norway
  Norway
  Norway

  Forest

  Forest


  Forest

  Forest

  Jan-2022
  อา พฤ
  1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31

 • ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2564
 • ประกาศผู้ชนะปรับปรุงหลังคา สพป.สพ.2
 • ประกาศแผนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ รร.คุณภาพ
 • ประกาศผู้ชนะจัดซื้อคอมพิวเตอร์ รร.คุณภาพ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
 • ประกาศผู้ชนะจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
 • ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ DLTV
 • ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ DLTV
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 • E-MIS ข้อมูลสำหรับบริหารจัดการ
 • E-MES ระบบรายงานผลการอ่าน
 • E-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 • DMC ฐานข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
 • DMC ฐานข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564
 • DMC ฐานข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 • SchoolMIS ระบบประมวลผลการเรียน
 • ระบบจัดสอบ NT และ RT
 • ระบบจัดสอบ O-NET
 • ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
 • ระบบรับบริจาคของโรงเรียน
 • ระบบรายงานการเงิน และสาธารณูปโภค

 • วันนี้ 0 คน
  รวมทั้งหมด 116,423 คน

  18-01-2022

  Your IP : 54.172.135.8